IMATE PRAVO DA PLATITE MANJE

Do 30. juna 2019. godine, građani mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, u Srbobranu za 2020. godinu

KOJE USLUGE SE SUBVENCIONIŠU I U KOM PROCENTU?

Subvencionisana cena se može ostvariti za sledeće komunalne usluge pružaoca usluga JKP „Graditelj” Srbobran:

  • snabdevanje vodom za piće,
  • iznošenje kućnog smeća.

Navedene usluge se subvencionišu u visini od 50%.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONISANJE:

Subvencionisanje cene ostvaruje pojedinac ili domaćinstvo – korisnik komunalnih usluga, koji su u sistemu naplate, i to: fizička lica koja su vlasnici ili zakupci stambenog prostora, zakupci stanova na neodređeno vreme u javnoj svojini.

Subvencionisanu cenu zakupac stana može ostvariti pod uslovom da je zaključio ugovor o zakupu sa zakupodavcem, overen kod javnog beležnika (odnosno suda ili organa uprave, ukoliko je ugovor zaključen u vreme kad su overu mogli vršiti ovi organi) i da je ugovorom utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga.

Neophodno je da zakupac ima prijavu prebivališta na adresi stana (odnosno boravišta ukoliko se radi o izbeglom ili interno raseljenom licu), za koji se traži subvencija, a pod uslovom da pripada jednoj od kategorija korisnika iz člana 5. ove odluke.

Subvenciju mogu ostvariti lica iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da redovno izmiruju svoje obaveze, ili, ukoliko imaju dugovanje prema JKP „Graditelj”-u na ime neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se ovom Odlukom subvencionišu, da imaju zaključen reprogram i da uredno izmiriju obaveze iz reprograma i tekuće obaveze.

Procenat umanjenja cene usluge, primenjuje se samo na tekuću potrošnju (za dati mesec) i ne može se obračunavati na iznos duga po osnovu neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se subvencionišu.

Cena usluge se subvencioniše u skladu sa brojem članova domaćinstva. Broj članova domaćinstva na osnovu kog se vrši obračun cena usluga koje se subvecionišu, mora odgovarati stvarnom stanju broja članova domaćinstva. U suprotnom, korisnik je dužan da nadležnom JKP “Graditelj” Srbobran prijavi promenu u broju članova, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na subvenciju. Usluga snabdevanja vodom za piće subvencionisaće se najviše do 5 m3 po članu domaćinstva.

 opšti uslovi:

– da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva,

– da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke izbeglo lice ili interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, koje ima boravište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva.

kategorije koje imaju pravo na subvencionisanje cene usluga:

  1. korisnik koji ima priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata,
  2. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član korisnik mesečnih novčanih primanja, prema propisima kojima se regulišu prava boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i civilnih invalida rata,
  3. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član učesnik NOR-a, oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (za očuvanje suverenosti i nezavisnosti SFRJ) i za vreme agresije NATO snaga na SRJ, ukoliko ispunjava uslov koji se odnosi na imovinski cenzus – da je prosečan mesečni prihod po članu domaćinstva niži od 30% prosečne neto zarade u RS (16.281,30 dinara), prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra, odnosno, ukoliko domaćinstvo ostvaruje samo prihode od poljoprivrede, da domaćinstvo ima do 3 katastarska jutra, bez obzira na broj članova domaćinstva,
  4. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član penzioner i to:

– u jednočlanom domaćinstvu, ukoliko podnosilac zahteva prima penziju u iznosu manjem od iznosa 40% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec mart 2019. godine i ona iznosi 54.271,00 dinara neto. 40% prosečne zarade za mesec mart 2019. godine iznosi: 21.708,40 dinara)

– domaćinstvo u kome su svi članovi korisnici penzije, sa prihodom samo po osnovu penzije, po članu domaćinstva nižim od 30% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec mart 2019. godine i ona iznosi 54.271,00 dinara neto. 30% prosečne zarade za mesec mart 2019. godine iznosi: 16.281,30 dinara),

– višečlano domaćinstvo čiji je član penzioner (jedan ili više članova), ukoliko su ostali članovi domaćinstva bez prihoda (dakle, ukoliko domaćinstvo ima samo prihode po osnovu penzije), ukoliko prosečan mesečan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra (informacija: na dan objavljivanja ovog obaveštenja, poslednje objavljeni podatak RSZ jeste zarada za mesec mart 2019. godine i ona iznosi 54.271,00 dinara neto. 25% prosečne zarade za mesec mart 2019. godine iznosi: 13.567,75 dinara).

Kao prihod od penzije uzima se poslednji isplaćeni iznos, pre momenta podnošenja zahteva.

Prihodom domaćinstva, osim prihoda po osnovu penzije, smatra se prihod od zarade, preduzetničke delatnosti i druge vrste prihoda i naknada, pri čemu će se uzimati prosek isplaćene zarade/naknade za 3 meseca pre meseca podnošenja zahteva

Domaćinstvo može ostvariti subvenciju samo po jednom osnovu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-potrebna dokumentacija, za svaku kategoriju korisnika, navedena je u obrascu zahteva za ostvarivanje prava

Obrasci su dostupni sa sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs, a mogu se dobiti i na pisarnici Opštinske uprave Srbobran.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom, predaje se neposredno na pisarnici Opštinske uprave Srbobran, Srbobran, Trg slobode br. 4, ili poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br. 2.

Sve informacije u vezi ostvarivanja prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, mogu se dobiti u KLER-u Opštine Srbobran, na adresi: Srbobran, Trg slobode br. 4, tel. 063/1051166.

Preuzmi:

– Obrazac zahteva za ostvarivanje subvencionisane cene

– Izjava o saglasnosti stranke kao poseban prilog obrasca zahteva