U četvrtak sednica Skupštine, imenuje se direktor Centra za socijalni rad

Devetnaesta po redu sednica lokalnog parlamenta zakazana je za četvrtak, 15. mart sa početkom u 9 časova u Velikoj Sali Skupštine opštine Srbobran, a pred odbornicima će se naći ukupno 22 tačke dnevnog reda.

Pored zapisnika sa prethodne sednice, za skupštinskim stolovima naći će se tri Odluke – o otuđenju nepokretnosti u ulici Petefi Šandora 10 u Srbobranu, utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine, kao i ona o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Planirano je da odbornici razmatraju i Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta radi realizacije investicionog projekta “Izgradnja proizvodnog i poslovnog prostora za proizvodnju i prefabrikaciju metalnih konstrukcija i mašinske opreme na parceli 5858/5 KO Srbobran“, zatim Program uređivanja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2018, pa Izveštaj o realizaciji Programa za unapređenje uslova lokalne zajednice,  posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života Opštine Srbobran za prošlu godinu, kao i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice, posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života Opštine Srbobran za 2018.

Uslediće Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Srbobran za 2017. godinu, pa čak šest izveštaja o prošlogodišnjem radu koji se odnose na Pravobranilaštvo opštine Srbobran, Centar za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam, Centar za socijalni rad, Dom kulture i Savet Mesne zajednice Srbobran, odnosno Nadalj.

Između će se “uglaviti“ i Plan i program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za 2018, a do kraja sednice po dnevnom redu sledi pet Rešenja – o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Srbobran, imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Srbobran, izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Vuk Karadžić“ Srbobran, izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole “Svetozar Miletić“ Srbobran i o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost“ iz Srbobrana.

Sednicu lokalnog parlamenta tradicionalno će biti okonačna odborničkim pitanjima.

“Radio Srbobran“ će, kao i uvek, uživo prenositi sednicu Skupštine opštine.