Održana sednica Skupštine, opština kupuje nov službeni automobil

Lokalna samouprava kupiće novo putničko vozilo, jer je sadašnji službeni automobil koji treba da se menja nabavljen još pre 16 godina, a Društvo sa ograničenom odgovornošću Odmaralište Srbobran će nakon registracije u APR-u morati da izvrši registraciju poslovne jedinice Plava obala sa sedištem u Sutomoru.

Ovo su samo neke od odluka koje su prihvaćene od strane većine odbornika na 21. sednici Skupštine opštine Srbobran koja je održana u četvrtak, 10. maja.

Sednicu je otvorila rasprava o Odluci o javnom zaduživanju opštine. Naime, data je dozvola za zaduženje kod poslovne banke u iznosu od 3.034.500 dinara, sa rokom otplate kredita do tri godine, za finansiranje nabavke novog putničkog vozila. Kako se moglo čuti, u prethodnih 30 i više godina kupljena su samo dva vozila kojima se služi predsednik opštine i druga izabrana ili imenovana lica, a auto koji je i sada u upotrebi i koji treba da se menja, kupljen je 2002. godine.

U nastavku zasedanja lokalnog parlamenta, izglasan je Program komasacije poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini Nadalj 2, Odluka o sprovođenju komasacije u K.O. Nadalj 2, Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Opštine Srbobran, kao i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Srbobran.

Prihvaćena je i Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Odmaralište Srbobran“. Prema odredbama odluke  menja se član 14. stav 1. Odluke koji sada glasi:

– Opština Srbobran kao osnivač Društva, prenosi Društvu na korišćenje i upravljanje, bez prava otuđenja, opterećenja i bilo kojeg oblika raspolaganja, zgradu odmarališta u Sutomoru koja je sagrađena na parceli br. 2095 K.O.Sutomore, površine 880 m2, i pomoćne objekte sagrađene na parceli broj 2094 K.O. Sutomore, površine 440 m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 109 K.O. Sutomore, u Crnoj Gori, sve upisano kao javna svojina opštine Srbobran u 1/1 dela, radi obavljanja delatnosti Društva shodno članu 9. ove Odluke.

Menja se član 15. Odluke i sada glasi:

– Društvo je u obavezi da odmah nakon registracije Društva u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, a najduže u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, izvrši registraciju poslovne jedinice “’Plava obala“ u Crnoj Gori u opštini Bar, sa sedištem poslovne jedinice u Sutomoru, obala Novakovića bb, za obavljanje delatnosti iz člana 9. ove Odluke.

Do kraja sednice koja je trajala dva sata usvojena je još i Odluka o davanju ovlašćenja predsedniku opštine Srbobran, a zasedanje je završeno odborničkim pitanjima.