Obaveštenje za poljoprivredno zemljište

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini obaveštava građane Opštine Srbobran da se poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije, koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko, do privođenja planiranoj nameni koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

S tim u vidu, parcele koje su u državnoj svojini Republike Srbije, u Katastarskim opštinama Srbobran, Turija i Nadalj, a na kojima je upisano pravo korišćenja fizičkih lica (a ne pravo svojine), unete su u Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018. godinu.

Potrebno je da, u što kraćem vremenskom roku, odmah, građani podnesu zahtev za konverziju, to jest pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, koje se, u skladu sa članom 102, stav 3. Zakona o Planiranju i izgradnji izvršava bez naknade (republička administrativna taksa iznosi 310 dinara).

Zahtev se podnosi Službi za katastar nepokretnosti Srbobran. Kopiju podnetog zahteva ili Rešenje o konverziji (ukoliko isto građani poseduju), dostaviti ovoj Komisiji, kako bi predmetna parcela bila isključena iz postupka javnog nadmetanja.

Ukoliko se ne izvrše gore navedene aktivnosti, smatraće se da se poljoprivredno zemljište koristi bez pravnog osnova, i bićete dužni da za korišćenje tog zemljišta platite trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kojem se nalazi poljoprivredno zemljište.